Komunikat o walnym zebraniu członków Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego

Prezes zarządu Marcin Paradziński zawiadamia wszystkich członków Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego, że w środę (28 grudnia) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) w Przysieku przy ulicy Leśniej 1 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka, odbędzie się walne zebranie członków TSŻ. Będzie miało ono charakter wyborczy.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczono drugi termin na godzinę 17:30.

Zgodnie ze statutem TSŻ udział w walnym zebraniu mogą wziąć tylko i wyłącznie członkowie, którzy nie posiadają żadnych zaległości względem Stowarzyszenia.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej (Skrutacyjnej).
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– udzielenia Zarządowi absolutorium
– udzielenia Komisji Rewizyjnej absolutorium
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego.
15. Zakończenie Zebrania. Dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia są do wglądu w siedzibie TSŻ w Toruniu, ul. Krokusowej 8